Thứ Năm, 18/07/2024, 05:10
25.6 C
Ho Chi Minh City

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế

Yên Minh

(TBKTSG Online) – Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”, hướng đến mục tiêu khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm với đất nước.

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế
Các Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng là các chủ trương lớn, quan trọng, đúng đắn, khi ban hành đã nhận được sự quan tâm cao từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Ảnh minh họa: enternews.vn

Lễ phát động cuộc vận động sẽ được tổ chức ngày 3-9 tại Hà Nội, với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước.

Để chủ trương, chính sách trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được tổ chức đã khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thông qua việc doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp tham gia cùng với Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm với đất nước.

Cuộc vận động nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở: doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng phụng sự tổ quốc, nhân dân; khẳng định Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Với quan điểm mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ thực tiễn khách quan, lấy dân làm gốc, làm trung tâm và mục tiêu phát triển và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh “Việc lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì chỉ đạo và tổ chức Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, doanh nhân

Theo Ban tổ chức, cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” sẽ phát huy dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; trong đó doanh nghiệp, doanh nhân làm nòng cốt, người dân làm trung tâm và lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết.

Bên cạnh đó, cuộc vận động sẽ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW); cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW) và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 10-NQ/TW).

Cuộc vận động hướng tới huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam trong và ngoài nước trong nhận diện, phản ánh các vấn đề ách tắc, vướng mắc và đề xuất, góp ý với Đảng và Nhà nước về các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Theo thể lệ của cuộc vận động, các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là các nội dung:
– Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
– Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, các Tổ chức tín dụng;
– Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đối tượng tham gia của cuộc vận động là các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế. Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội/hiệp hội ngành, nghề và cá nhân là người Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Các doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu và các doanh nhân Việt Kiều, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì chỉ đạo và tổ chức Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Để tham gia, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân gửi tối đa một (01) tác phẩm tham dự với một hoặc một số nội dung góp ý, đề xuất phù hợp với mục tiêu và thể lệ của cuộc vận động.

Các doanh nghiệp, doanh nhân, các cá nhân, tập thể thuộc đối tượng tham gia cuộc vận động gửi tác phẩm góp ý, đề xuất qua bưu điện hoặc thư điện tử.
Địa chỉ nhận bài dự thi: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Email: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn

Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát động 3-9-2019 đến 31-12-2019 (theo dấu Bưu điện/ngày gửi thư điện tử).
Thời gian xét chọn những góp ý, đề xuất tiêu biểu, xuất sắc: Từ tháng 1 đến tháng 3-2020.
Lễ Tôn vinh và Trao giải dự kiến: Tổ chức vào tháng 4-2020.

Bài dự thi xuất sắc nhất sẽ nhận được giải Đặc biệt, trị giá 300 triệu đồng kèm theo Biểu trưng của cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ chọn ra 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới