Thứ Năm, 20/06/2024, 13:32
31 C
Ho Chi Minh City

BIDV: Phương án trả cổ tức đã thông qua là quyết định “có điều kiện”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BIDV: Phương án trả cổ tức đã thông qua là quyết định “có điều kiện”

Hồng Phúc

BIDV: Phương án trả cổ tức đã thông qua là quyết định “có điều kiện”
Tòa nhà trụ sở chính của BIDV ở Hà Nội. Ảnh: BIDV

(TBKTSG Online) – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chiều nay đã phát đi thông báo cho biết Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2016 của BIDV đã thông qua nội dung phương án chi trả cổ tức năm 2015 của ngân hàng và đây là quyết định “có điều kiện”.

Nói rằng quyết định “có điều kiện” là bởi phương án này đã kèm theo việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng thực hiện điều chỉnh theo quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể ở đây là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước).

Điều này có nghĩa là ngân hàng không cần tổ chức lại đại hội đồng cổ đông khi thay đổi phương án trả cổ tức năm 2015 của BIDV tới đây, thay vì chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5% như cổ đông đã biểu quyết nhất trí thì sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo như yêu cầu của Bộ Tài chính.

Thông cáo báo chí của BIDV cung cấp thông tin cụ thể liên quan đến nội dung chia cổ tức của ngân hàng tại đại hội đồng cổ đông năm nay. Cụ thể như sau.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp cổ phần phải tiến hành Đại hội cổ đông trong thời hạn 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Theo đó, ngày 25-2-2016, BIDV đã có Nghị quyết số 453/NQ-BIDV thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 24-4-2016.

Theo Quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14-2-2014 về Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và Quyết định số 931/QĐ-NHNN ngày 15-5-2014 về Quy chế người đại diện vốn Nhà nước tại NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn Nhà nước có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm hồ sơ, tài liệu liên quan ít nhất trước 15 ngày làm việc trước ngày Đại hội đồng cổ đông để Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản về một số nội dung, chẳng hạn như phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; thời hạn và thủ tục trả cổ tức…

Ngày 4-3-2016, BIDV đã có Công văn số 541/BIDV-TKHĐQT gửi NHNN báo cáo tài liệu thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016, trong đó có phương án chi trả cổ tức 2015.

Thời điểm này trước gần 50 ngày so với ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

Tiếp theo, BIDV liên tiếp có các văn bản giải trình, bổ sung các nội dung tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông 2016 theo yêu cầu của NHNN. Ngày 21-4-2016, BIDV tiếp tục có Công văn hỏa tốc số 1100/BIDV-TKHĐQT, trong đó đề xuất BIDV được phép “tổ chức Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các dự thảo tài liệu đã báo cáo NHNN, theo đó BIDV sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu khi nhận được ý kiến chính thức của NHNN”.

Ngày 22-4-2016, NHNN có Công văn số 2874/NHNN-TTGSNH cho ý kiến về một số nội dung mà BIDV dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Theo đó, về Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016, “NHNN sẽ có ý kiến cụ thể đối với đề nghị của BIDV sau khi Bộ Tài chính có ý kiến về các nội dung liên quan”.

Tuy nhiên, theo qui định tại Khoản 2e  Điều 136 Luật doanh nghiệp, “mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại” là nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua. Vì vậy, cùng ngày 22-4-2016, BIDV đã có văn bản 1151/BIDV-TKHĐQT báo cáo rõ: “Về dự thảo Tờ trình thông qua BCTC năm 2015, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận và Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ, do Bộ Tài chính và NHNN chưa có ý kiến, BIDV sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các dự thảo đã báo cáo NHNN và sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu khi nhận được ý kiến chính thức của NHNN như BIDV đã báo cáo, đề xuất tại văn bản 1100/BIDV-TKHĐQT ngày 21-4-2016”.

Như vậy, về trình tự thủ tục phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016, BIDV đã thực hiện đầy đủ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Trước nhu cầu cấp bách về vốn để đảm bảo các mục tiêu: duy trì tăng trưởng tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế, tuân thủ theo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động kinh doanh theo quy định của NHNN và cam kết với các đối tác, thực thi các mục tiêu quản trị theo thông lệ quốc tế như Basel II-III, cải thiện định hạng tín nhiệm và đảm bảo các cam kết với cộng đồng quốc tế; BIDV đã xây dựng và đề xuất một số biện pháp để cải thiện và nâng cao nền vốn tự có của ngân hàng. Trong đó có đề xuất tăng vốn từ lợi nhuận để lại, cụ thể là thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5% cho các cổ đông có tên trong danh sách chốt tại thời điểm chi trả.

Trên cơ sở yêu cầu tăng vốn, sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo qui định, tại ĐHĐCĐ 2016, BIDV đã đưa ra thảo luận các nội dung như đã báo cáo, đề xuất tại Công văn số 1100/BIDV-TKHĐQT, trong đó có nội dung chia cổ tức năm 2015. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ 2016 đã được thảo luận công khai và thông qua theo đúng qui định. Riêng nội dung Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2016, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT BIDV thực hiện điều chỉnh phương án theo phê duyệt chính thức cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông cáo báo chí viết: “Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án chi trả cổ tức là quyết định “có điều kiện” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIDV thực hiện điều chỉnh phương án chi trả cổ tức theo quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Liên quan đến câu chuyện này (vì BIDV muốn giữ lại lợi nhuận bằng tiền để tăng vốn Điều lệ nên đã muốn trả cổ tức bằng cổ phiếu), ngân hàng cho biết: “Để khẩn trương triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính theo yêu cầu của NHNN, Chính phủ; ngày 8-6-2016, BIDV đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tháo gỡ khó khăn đối với giải pháp tăng vốn điều lệ của BIDV. Tăng năng lực tài chính ngân hàng vừa là giải pháp thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng vừa trực tiếp tác động đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2016 và những năm tiếp theo”.

Từ những thông tin liên quan đến việc này, có thể nhận thấy mấu chốt của rắc rối trong câu chuyện này là việc phối hợp với nhau và trả lời các đề nghị, kiến nghị của doanh nghiệp của các cơ quan quản lý đã quá chậm trễ dẫn đến những phiền phức cho doanh nghiệp.

"Qua sự việc cho thấy hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan quản lý Bộ Tài chính và NHNN không cao. Chỉ một tác nghiệp đơn giản về trao đổi để đi đến thống nhất ý kiến chi trả cổ tức của doanh nghiệp cũng kéo dài cả vài tháng", một chuyên gia đã công tác lâu năm trong ngành tài chính nói với TBKTSG Online.

"Điều này cũng cho thấy mâu thuẫn về lợi ích không chỉ xảy ra giữa các doanh nghiệp mà còn giữa các bộ ngành. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn đó là câu hỏi dành cho chính phủ mới", chuyên gia này nói.

Xem thêm:

Bộ Tài chính yêu cầu BIDV và Vietinbank chia lãi tiền mặt

Vì sao Bộ Tài chính “đòi tiền” hai ngân hàng?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới